Om församlingen

Vi vill vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap och därmed vara med och forma ett bättre samhälle.


Hedlundakyrkan har sitt andliga hem väst på sta´n och har som vision: ”Gemenskap inspirerad av Jesus Kristus.”. Vi vill vara med och skapa tillfällen till gudstjänst, eftertanke och gemenskap och därmed vara med och forma ett bättre samhälle.

Med Kristus som tydligt centrum för tron vill Hedlundakyrkan i Umeå bjuda in till en öppen gemenskap i respekt för våra olikheter.

Symbolen för Equmeniakyrkan är ett kors. Det påminner om att tron på Jesus Kristus både är utgångspunkt och mål för gemenskapen. Vi vill tro att det Jesus sa och gjorde under sin korta levnad har avgörande betydelse även för oss. Kyrkans symbol antyder också att det finns olika vägar in mot centrum. Det betyder att vi får vara olika som människor och att vi får ha olika uppfattningar i fråga om trons liv. Mångfalden ryms. Det som förenar är centrum – inte gränserna.

Vi arbetar med att skapa delaktighet i församlingens verksamhet genom t.ex. församlingsfora där vi diskuterar olika områden i församlingens utveckling.
Vi har ny tagit fram en verksamhetsplan med två huvudinriktningar:

  • Vattna och vårda
  • Våga nytt

Det betyder kortfattat att vi förutsättningslöst går igenom de olika verksamheterna i stort och smått och utvärderar dem för att se vilka vi vill jobba vidare med och satsa på.

Diakonalt arbete

Det finns en diakonal grupp vars övergripande målsättning är att stödja den diakonala dimensionen i Hedlundakyrkans liv och arbete. Utför besöksverksamhet m m bland församlingens medlemmar samt håller i andakter på särskilda boenden. Ansvarar för att ett antal festliga sammankomster genomförs under året i kyrkan.

Församlingen är med och stöttar Umeå Stadsmission via ekonomiskt bidrag samt personer i styrelsen m m.

Ekumenik

Hedlundakyrkan har sedan många år ett samarbete med Tre kyrkor, väst på stan, som bl a innebär ett par gemensamma gudstjänster/år samt Gökotta tillsammans. Mitt emellan dessa tre kyrkor byggs nu ett nytt bostadsområde för ca 700 personer och vi hoppas att tillsammans kunna erbjuda dem olika utbud av gemenskap och aktiviteter för alla åldrar.

Vidare har vi ekumeniskt ansvar och gemenskap inom Umeå Kristna Råd (UKR) och Umeå Sjukhuspastorsråd (USR).

Tillsammans med andra församlingar  i Umeå och Equmeniaförsamlingar i Sverige ber vi varje vecka för vår omvärld:

Internationellt arbete

Det finns en internationell grupp som mer direkt arbetar med dessa frågor och då i första hand tillsammans med vår vänförsamling Tié-Tié i Kongo Brazzaville. En studiegrupp på 10 personer från församlingen besökte vänförsamlingen i december 2011. Internationella gruppen håller i Ellys fond, ur vilken förmedlas medel till ett barnsjukhus och ett barnhem i Pointé Noire.

Organisation och personella resurser

För att planera, besluta och följa upp det omfattande arbete som Hedlundakyrkan bedriver finns församlingens styrelse. Ett verksamhetsråd finns för planering av verksamheten under föreståndarens ledning. Vissa administrativa uppgifter på expeditionen utförs mellan kl 10-12 tisdag-fredag av idéellt arbetande församlingsmedlemmar. Även i övrigt är det idella arbetet omfattande.

Hedlundakyrkans anställda personal består i nuläget av diakon och musikledare (50%). Övriga uppgifter sköts ideellt av främst församlingens medlemmar. Verksamheten finansieras i sin helhet av gåvor och kollekter från församlingsmedlemmar och andra som vi kommer i kontakt med i vår verksamhet. Det finns många uppgifter i församlingen som utförs ideellt för den som vill lägga en del av din tid i församlingens verksamhet (t ex körledare, söndagsskollärare, scout- eller tonårsledare).

Medlemmarna och andra som vill deltaga är indelade i ansvars- och gemenskapsgrupper benämnda Hedlundagrupper. Dessa har bl a att medverka i samband med gudstjänster och övriga samlingar.

Pastorn är församlingsföreståndare och har ett övergripande ansvar för att samordna församlingens totala verksamhet.

Högsta beslutande organ i församlingen är församlingsmötet där varje medlem har en röst. Styrelsen har uppdraget att tillsammans med pastor genomföra det församlingsmötet bestämt.

Församlingen har antagit nedanstående stadgar för att reglera församlingens yttre former.

Stadgarna refererar till Teologisk grund för Equmeniakyrkan, som finns att läsa på https://equmeniakyrkan.se/tro/teologisk-grund/

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.